ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ZARE BV, met zetel gevestigd te Oude Terelststraat, 44 2650
Edegem, met ondernemingsnummer 1000.300.127.

2. Z-Electro is de handelsnaam voor de elektriciteitswerken.

3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, bestellingen,
verkoopovereenkomsten, leveringen en werken, met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant.

4. Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Offertes houden rekening met
normale toegankelijkheid van het leveringsadres voor gebruikelijk goederentransport
en gaan ervan uit dat de werf veilige en gebruikelijke
werkomstandigheden toelaat, met inbegrip van (ver)plaatsing van de nodige
stellingen en hijstoestellen. Ontbreken van deze omstandigheden ontslaat ZARE BV
van de verplichting tot leveren en/of uitvoeren van de overeengekomen
voorwaarden(o.m. uitvoering, leverings of montagewijze, prijs…) zonder dat dit
aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling door de klant.

5. Elke annulering van de bestelling of eenzijdige beeindiging van de overeenkomst
dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding
van ZARE BV. De klant is in alle gevallen een forfetaire vergoeding verschuldigd
van 30% van de prijs van de bestelling of contractprijs. Deze vergoeding dekt de
vaste en variabele kosten en mogelijk winstderving.

6. De prijzen opgegeven in de offerte verbinden ZARE BV slechts voor de
opgegeven hoeveelheden zowel in het geval van eenheidsprijzen als bij
globale prijsopgave. Bij gewijzigde hoeveelheden geldt de nieuwe prijs
vermeld op de voorzijde van de factuur.

7. Iedere prijsverhoging door derde-leveranciers of in geval van prijsveranderingen
van het materiaal, de lonen, de sociale lasten of speciale belastingen, kunnen deze
aangepast worden volgens de prijsherziening die met het aanbod samengevoegd
wordt.

8. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn
derhalve niet bindend. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf het moment
van volledige opmeting nodig voor de uitvoering en vanaf betaling door de klant van
het voorschot.

9. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken en/of conformiteit moet op straffe
van nietigheid bij aangetekend schrijven aan ZARE BV gemeld worden binnen 3
dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot
vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 15 dagen
worden ingediend. In elk geval kan de eventuele vergoeding maximum de prijs van
de goederen belopen.

10. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van ZARE BV tot
volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande het
eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade over
op de klant vanaf moment van levering/plaatsing.

11. ZARE BV houdt zich het recht voor om op elk ogenblik haar aanbod/offerte te
wijzigen of in te trekken.

12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene gebreken of
verborgen gebreken zouden worden vastgesteld, die herstellingen of wijzigingen
zouden noodzakelijk maken, zullen deze in aan uurtarief en met supplement
worden uitgevoerd.

13. De facturen zijn behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar te
Edegem. In geval van niet of onvolledige betaling op de vervaldag zal de prijs van
rechtswege worden verhoogd met nalatigheidsinteresten a rato van 10,5% per jaar
op het onbetaalde bedrag. De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand
verrekend. Daarenboven zal het onbetaalde gedeelte verhoogd worden met 20%
ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 120 Euro. Bij niet betaling op
de vervaldag van een enkele factuur mag ZARE BV alle verdere levering en/of
uitvoering van de werken schorsen. De niet betaling van een enkele factuur op de
vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen
facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd hetgeen voorzien is
in punt 8 wordt elke factuur geacht aanvaard te zijn, behoudens protest per
aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

14. Het voldoen en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten,
houd geen schuldvermindering in en vormt geen afwijking van de
contractvoorwaarden.

15. “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één
maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming
heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan
de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na
uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt
gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een
eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het
normale btwtarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die
voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting,
interesten en geldboeten.”

16. “Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van
één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat
hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die
voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde
aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en
geldboeten.”

17. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar de
zetel van ZARE BV is gevestigd bevoegd, of de rechtbank van de woonplaats van
de klant, naar keuze van ZARE BV.